Penetrační testování | Etnetera

Penetrační testování

Cílem penetračních testů je ověření možnosti získání přístupu ke klíčovým prvkům vaší společnosti.

Testování probíhá bez znalosti infrastruktury a bez součinnosti zaměstnanců, aby se dosáhlo co nejvěrnějšího přiblížení reálnému útoku. Testování může být omezeno v rozsahu, nicméně tuto možnost nedoporučujeme. Ani hackeři se nebudou omezovat! :-)

Proč dělat manuální či semi manuální pentesty? 

Útočníci každý den aktivně zkouší bezpečnost aplikačních i systémových komponent internetových služeb pomocí celé škály technik. Jednou z možností, jak předejít bezpečnostnímu incidentu, je myslet jako oni - podrobit infrastrukturu testování metodami útočníků, takzvaným penetračním testům, a najít tak slabá místa vašich systémů a aplikací.

Oproti automatizovaným scanům, ke kterým se řada organizací uchyluje z důvodu nižší ceny, penetrační testy odhalí skutečný dopad nalezených zranitelností. To je dosaženo například zjištěním logických chyb v aplikaci či systémové konfiguraci, případně vhodnou kombinací zranitelností, které scannery nemají šanci detekovat.

Oproti automatizovanému testu je také manuální přístup obtížněji zachytitelný a lépe tak reflektuje průběh reálného (potenciálně úspěšného) útoku. Pravidelné penetrační testy jsou také jednou ze součástí např. bezpečnostního standardu PCI-DSS, který je nutné dodržovat při práci s platebními kartami.

Oblasti penetračního testování:

 • Social engineering - útok přes lidské chování a firemní procesy.

 • Test webových aplikací.

 • Externí test síťové infrastruktury a provozovaných služeb.

 • Penetrační test bezdrátových sítí.

V případě zájmu rozšiřujeme test o audit mobilní aplikace, otestování odolnosti infrastruktury proti (D)DoS útokům či stres test webové aplikace. Otestování odolnosti proti (D)DoS útokům doporučujeme především v případě, kdy vaše společnost disponuje nějakou formu (D)DoS ochrany, jejichž funkčnost chcete ověřit.

Fullscopové penetrační testy

Celková úroveň bezpečnosti vždy odpovídá kombinaci technické úrovně zabezpečení a tzv. “lidského faktoru”. Během skutečného útoku jsou obvykle zapojeny i různé metody sociálního inženýrství, které útok výrazně usnadňují. Je tedy vhodné, aby zaměstnanci tyto situace znali a dokázali na ně vhodně reagovat. 

Pro ucelený pohled na bezpečnost je vhodné v rámci penetračních testů zařadit i například:

 • analýzu a otestování specifických “slabých článků” z hlediska pravděpodobného vektoru útoku (např. malware doručený formou životopisu na HR oddělení, faktury, obchodní nabídky atp.),

 • spuštění a vyhodnocení celofiremní phishingové kampaně (formou např. emailů, telefonátů atp.),

 • ověření úrovně bezpečnosti z hlediska fyzického přístupu do firemních prostor,

 • evaluace možnosti zneužití vnitrofiremní infrastruktury,

 • školení zaměstnanců dle vašich potřeb.

Konkrétní průběh celého testu je vždy stanoven na základě domluvy s klientem podle jeho specifických potřeb.

Fáze testování:

security_test_phases

Metodologie využívané při realizaci testů:

Výstup z pentestu

Součástí nabídky každého testování je i podrobný report všech nalezených zranitelností obsahující:

 • sumarizaci nálezů zařazených do stupnice rizikovosti, která pomůže určit priority pro nápravná opatření,

 • manažerské shrnutí závěrů penetračního testování obsahující nalezené zranitelnosti s největším dopadem na Vaši společnost, dle předem stanovených cílů a klíčových doporučení k jejich řešení,

 • detailní technickou analýzu všech identifikovaných zranitelností a formulace doporučení tak, aby techničtí pracovníci mohli nápravná opatření efektivně provést.

Rozjedeme váš nový projekt společně?

Zanechte nám svůj kontakt a my se vám rádi ozveme.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.